Termékek Menü

Facebook játék szabályzat

Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató 

A Játékban csak az a Játékos vehet részt, aki a Játék jelen hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) elfogadta. A Játékot az Mp-Mix 2002 Bt. (a továbbiakban: „Szervező”; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 754544, adószáma: 21502985-2-43) szervezi. 

A nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. 

A Játékban való részvétel és a nyereményre való jogosultság feltétele. 

A Játékban az a személy vesz részt (a továbbiakban: „Játékos), aki 2017. október 16. napján 
• a 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes, 
• 14:00 óráig a Koktélbolt email hírlevél regisztrációnál használt emailcímével regisztrált a Játékra és elfogadta a jelen Játékszabáyzatot. 

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói. 
1. A Játék időtartama 
A játék teljes időtartama: 2017. október 16-november 27-ig. Sorsolás: Minden pénteken (a megadott időintervalumban) 15:00 véletlenszám-generátor segítségével. 2
2. Nyeremény, a Nyertes sorsolása 
A Nyertes Játékos nyereménye: különböző báreszközök, italok és koktélalapanyagok.

3. A Nyertes Játékos értesítése, a nyeremény átvétele 
A Szervező a Nyertest azon az email címen értesíti a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül, amellyel regisztrált a hírlevélre és a Játékra. Nyertesnek a Szervező által megküldött email értesítés napjától számított 6 munkanap áll rendelkezésére, hogy személyesen átvegye nyereményét a Koktélboltban (1093 Budapest, Közraktár u.10). Ha a fenti határidőn belül a Nyertes nem jelentkezik, vagy a sorsolásban kiválasztott Nyertes a Játékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik és a számára fenntartott nyereményre vonatkozóan a Szervező nem sorsol pótnyertest. 
A Nyertesek által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyereményt a Nyertesen kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) vagy más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. A Nyeremény át nem ruházható, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. 

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából létrehozott fiókját időközben megszűntette vagy a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget. 

A Nyertest a nyereménye után adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a Szervező viseli.

 A Szervező a nyeremények tekintetében jótállást vagy szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A nyeremény nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Nyertes a nyereményt az átvételt követően átruházhatja. 

4. Adatkezelési tájékoztató 
A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül hozzájárul, hogy (i) a megadott emailcímét, (ii) a játékra történő regisztráció tényét és (iii) a játékra történő jelentkezés idejét, (iv) illetve a Nyertes esetén a nyertes nevét és postázási címét a Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremény kisorsolása és a Játékhoz tartozó adókötelezettség és számviteli feladatok teljesítése érdekében a jelen Játékszabály szerint kezelje. 

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező az általa szervezett nyereményjátékkal kapcsolatos feladatainak (különösen az adózási és számviteli kötelezettségeknek) eleget tehessen. 

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a Koktélbolt Facebook-oldalán, valamint a www.koktelbolt.hu weboldalon is közzé teheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

A Játék során az adatkezelő a Szervező, azaz a Koktélból (Mp-Mix 2002 Bt).

 A kezelt adatok köre: (i) a megadott email cím, (ii) a játékra történő regisztráció ténye és (iii) a játékra történő jelentkezés ideje, (iv) illetve a Nyertes esetén a nyertes neve és email címe.

 A Játékban való részvétel önkéntes. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztató a Szervező Jogi Közlemény és Szolgáltatási Feltételekben található, mely a www.koktelbolt.hu címen érhető el.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@bareszkozok.hu email címen vagy a Szervező ügyfélszolgálati csatornáin. A Szervező a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 25 napon belül törli/módosítja az adatokat (amennyiben jogszabály által előírt kötelező adatkezelés esete nem áll fenn). Amennyiben a Játékos kérelme a Szervező által elutasításra kerül, úgy panaszával az érintett jogszabály alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.